மழை

0
(0)

மண்ணில் ஈரமில்லை

விண்ணும் பொழியவில்லை

மண்ணிலும் விண்ணிலும்

மனிதர்களால் மாசு முடியவில்லை

மரமும் அதை வாழ விடுவதில்லை

மழையும் வந்தபாடில்லை

மழையும் வாழவிடுவதில்லை 

மரங்களை அழித்தால்

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!