காதல் கவிதை

4
(1)

ஒரு யுகமே

தேவைப்படும் போலிருக்கிறது

உன்னிடம் சொல்வதற்கு

ஒரு நொடியில் பூத்த

இந்தக் காதலை!

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!