காதல் : எண்பது கவிதை – 8

4
(2)

பார்வைகள் :

நெஞ்சத் தீயை

“அணைக்கும்” நீர்

 

நெஞ்சின் சிறகை

வளர்க்கும் உரம்

 

தாண்ட முடியாத

தடுப்புச் சுவர் 

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 4 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!