காதல் : எண்பது கவிதை – 7

5
(1)

கண்ணோரம் எப்போதும்
காத்திருக்கும்
உன்னைப் பார்க்கும்
தருணங்களில்
சட்டெனக் கொட்டிவிடும்

நீ பார்த்தால் காதலும்
பார்க்காத போது கண்ணீரும்!

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!