காதல் : எண்பது கவிதை – 4

0
(0)

வரச்சொல்லிவிட்டு 

காதலைச் சொல்லாமல் 

காரணங்களாய்

சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது 

உன் கண்கள்! 

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!