காதல் : எண்பது கவிதை – 3

5
(1)

தென்றல் வந்து சொன்னது 

நீ பூந்தோட்டம் என்று 

இளைப்பாற வந்தேன் 

இதய விதை விழுந்தது…

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் 

காதல் மரம்! 

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!