ஏழுகால் பூச்சி

0
(0)

ஏழு கால்களோடு பிறந்த எட்டுக்கால் பூச்சி ஒன்று

தனக்கான வலையைப் பின்னிக்கொண்டிருக்கிறது 

எட்டுக்கால் இருக்கும் மற்ற எட்டுக்கால் பூச்சிகளைப் போலவே.

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

1 comment

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!