இடப்படாத முத்தம்

5
(1)

இடப்படாத முத்தம்…

ஒரு வேளை
இடப்பட்டிருந்தால்
ஒரு தலைமுறையே
தழைத்திருக்கும்!

இந்த படைப்பை மதிப்பிட விரும்புகிறீர்களா?

Click on a star to rate it!

Average! 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

error: Content is protected !!